Защита на лични данни

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел: 02/91-53-518

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

1. Доставчикът  предприема всички необходими законови мерки за защита личните данни на Потребителя. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията на посетителите на krasiva-sega.com

2. Съгласно настоящите Общи условия, за да се пазарува от електронния магазин krasiva-sega.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена, адрес за доставка. При регистрацията си в сайта, Потребителят предоставя доброволно и по собствено желание данни за трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail. Тези данни се предоставят от Потребителя само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

3. Използвайки електронния магазин, Потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, съгласно Закона за защита на личните данни, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

4. Доставчикът предприема действия по събиране на лични данни от клиента, за да отговори на исканията му, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана krasiva-sega.com. Всяка информация въведена от Потребителя в профила му в krasiva-sega.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

5. Доставчикът предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от Потребителя адрес. Данните се предоставят на лицензиран пощенски оператор (куриерска компания). Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и Доставчика, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество. Със създаването на профил на krasiva-sega.com, Потребителят декларира, че е запознат, че в определени случаи от Доставчика се изисква да разкрива информация, ако това се изисква от закона; в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение (ако има такова) между Доставчика и друг/и администратор/и на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни; при дадени от Потребителя инструкции.

6. Всеки Потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта krasiva-sega.com. Доставчикът ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

7. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

8. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.